Ví da nam ngang thời trang cúc bấm VDN021 nâu – bên trong