Ví ngang nam da bò đựng giấy tờ, card visit logo đầu trâu VDN019 bên trong