vVí cầm tay nam loại dài 2 gấp logo đầu trâu mới VCTN019 nâu – chi tiết bên trong