Ví da bò nam loại ngang khâu tay thủ công VDN24 nâu – bên trong