Ví da bò nam loại ngang khâu tay thủ công VDN24 vàng – bên trong