Quai túi được làm tỷ mỉ, cẩn thận, chất lượng cực tốt