Chi tiết nhỏ như khóa túi được làm cẩn thận, tỷ mỷ