Sự hiện diện của các thiết bị cá nhân, các dịch vụ online… đã làm thay đổi cách con người giao tiếp, làm việc và giải trí.

 

Ảnh

 

Ảnh

 

Ảnh

 

Ảnh

 

Ảnh

 

Ảnh

 

Ảnh
Ảnh
Ảnh

 

Ảnh

 

Ảnh

Theo Số Hóa